Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego drukarnia.scriba.com.pl


§ 1 Postanowienia wstępne


1.1 Sklep internetowy znajdujący się pod adresem drukarnia.scriba.com.pl prowadzony jest przez:
Wydawnictwo Scriba Janina Frączek i Joanna Jaszczyszyn s.c.
ul. Bogumińska 51
47-400 Racibórz
wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki nr REGON 276888230, nr NIP 639-176-61-80
Zwany dalej jako „usługodawca”.
1.2 Stroną zawierającą umów z usługodawcą jest firma lub osoba prywatna, zlecająca wykonanie
usługi poligraficznej, zwana dalej klientem.
1.3 Niniejszy regulamin określa
a) warunki korzystania z serwisu
b) zasady przyjmowania zleceń
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta
d) warunki przyjmowania plików do druku;
e) warunki reklamacji
f) odpowiedzialność usługodawcy

§ 2 Zawarcie umowy


2.1. Zawarcie umowy dokonywane jest w momencie otrzymania przez klienta drogą elektroniczną
pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez usługodawcę. W momencie
otrzymania potwierdzenia następuje również zobowiązanie finansowe klienta wobec
usługodawcy z tytułu realizacji zamówienia.
2.2. W trakcie składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu klient jest zobligowany do
przesłania projektu zgodnie z zamieszczoną specyfikacją na stronie sklepu internetowego
drukarnia.scriba.com.pl .
2.3. Usługodawca ma prawo do potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia w momencie
otrzymania pliku z projektem klienta i/lub zaksięgowania płatności.
2.4. W sytuacjach niezgodności projektu zleconego przez klienta z określonymi w specyfikacji
parametrami technicznymi jak np. przesłanie pliku w innym formacie niż określony, klient
dostaje informację zwrotną o zastanym stanie rzeczy poprzez drogę e-mail, co następuje po
weryfikacji działu odpowiedzialnego za DTP usługodawcy. Poprawa projektów klienta jest
odpłatna i negocjowana indywidualnie przez usługodawcę poprzez komunikację e-mail.
2.5 Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach gdy:
a) Klient dostarcza projekt graficzny, w innej wersji niż tej, która została określona w
specyfikacji.
b) Klient dysponuje projektem, który posiada wady technologiczne i/lub jest przygotowany
w sposób niezgodny z wytycznymi technicznymi zawartymi w specyfikacji.
c) plik projektu zawiera szkodliwe oprogramowanie w postaci wirusów lub jest uszkodzony.
d) projekt został dostarczony po upływie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
przez klienta.
e) w czasie 5 dni roboczych klient nie zaakceptuje stawek za roboczogodzin dodatkowej
pracy grafików lub nie zostaną dostarczone w tym terminie pliki zgodne ze specyfikacją.
2.6 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej w ciągu 4 godzin roboczych, liczonych w
zakresie od godz. 8.00 rano do 16.00 po południu każdego dnia roboczego, od momentu
otrzymania od usługodawcy wiadomości e-mail potwierdzającej rozpoczęcie realizacji
zamówienia.
2.7 Klient jest zobligowany do poniesienia ewentualnych, wcześniej zaakceptowanych drogą e-mail
kosztów związanych z czasem pracy grafików usługodawcy i zostanie nimi obciążony
niezależnie od terminu ewentualnego odstąpienia od umowy wymienionego w § p6.
2.8 Wszelkie ustalenia techniczne i handlowe dla swej ważności wymagają drogi pisemnej.

§ 3 Warunki korzystania z serwisu

3.1 Korzystanie z systemu sklepu internetowego drukarnia.scriba.com.pl (zwanego dalej
„Drukarnia Wydawnictwa Scriba”) oznacza akceptację niniejszego regulamin, zasady w nim
zawarte oraz ustawę o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
3.2 Pełne korzystanie z serwisu jest możliwe wyłącznie przez osoby posiadające konto w Drukarnia
Wydawnictwa Scriba.
3.3 W celu utworzenia konta w Drukarnia Wydawnictwa Scriba należy wypełnić formularz
rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni Wydawnictwa Scriba.
3.4 Konto klienta w Drukarnia Wydawnictwa Scriba może zostać zlikwidowane przez usługodawcę
w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z klientem.
3.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane
wprowadzone podczas procesu zakładania konta ) oraz danych dotyczących zleceń klienta, którego
konto zostało usunięte.
3.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w Drukarnia Wydawnictwa Scriba
można zmienić poprzez pisemną prośbę skierowaną na adres druk@scriba.com.pl

§ 4 Zamówienia

4.1 Zamówienia mogą być dokonywane jedynie przez klientów posiadających konto w systemie
Drukarnia Wydawnictwa Scriba. Wypełnienie oraz wysłanie formularza zamówienia jest
równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi liczony jest w momencie
zaakceptowania danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces
weryfikacji następuje po spełnieniu następujących warunków:
– wgranie poprawnego pliku poprzez formularz znajdujący się na stronie zamówienia
Drukarnia Wydawnictwa Scriba lub przesłanie poprawnego pliku na indywidualnie
utworzony dla klienta serwer FTP;
– dokonanie płatności przelewem za za zakupione usługi/usługę;
– przekazanie zlecenia do realizacji;
4.2 Terminy przyjmowania zleceń
Zamówienia składane w Drukarnia Wydawnictwa Scriba można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, 365 dni w roku. Zamówienia, które zostaną opłacone i zaakceptowane przed godziną
11 są przekazywane do realizacji w danym dniu roboczym, po godzinie 11 w dniu następnym.
4.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe, które są zawarte w cenniku w Drukarnia Wydawnictwa Scriba będą
realizowane zgodnie z terminami, które są przypisane do poszczególnych produktów Drukarnia
Wydawnictwa Scriba. Terminy realizacji, które nie znalazły się w Drukarnia Wydawnictwa Scriba
będą indywidualnie negocjowane z klientem.
4.4 Termin realizacji zamówienia liczony jest w momencie akceptacji przez usługodawcę danych
dostarczonych przez klienta oraz zaksięgowaniu płatności przez usługodawcę. W przypadku
zamówień niestandardowych usługodawca zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu
realizacji zamówienia.
4.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, które wynikło na skutek przyczyn tkwiących po
stronie zamawiającego obciążone jest karą w wysokości kosztów poniesionych przez usługodawcę.
Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie potrącony o koszty usługodawcy.
4.6 Zamówienia:
- nieopłacone
- nieprzekazane do realizacji
- odrzucone i nie wznowione
- starsze niż 30 dni
będą automatycznie usuwane.
4.7 W sytuacji, w której Klient żąda przerwania realizacji zamówienia przez usługodawcę na
dowolnym etapie produkcji, po upływie terminu odstąpienia od umowy zawartego w § p6, klient
jest zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów wynikłych po stronie usługodawcy związanych z
realizacją zamówienia, w tym koszty pracy grafików, płyt, maszyn, surowców, nie wyższych jednak
niż 100% wartości zamówienia. Rozliczenia następuje w takiej sytuacji poprzez wystawienie
faktury VAT przez usługodawcę płatnej w terminie 7 dni od daty wystawienia.
4.8 Czas realizacji zamówienia to liczba dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia przez klienta
poprawnych plików, do dnia przekazania towaru przez usługodawcę dla przewoźnika. Dla
poprawnego wyliczenia daty przekazania towaru dla przewoźnika, dzień dostarczenia poprawnych
plików przez klienta do usługodawcy przyjmowany jest jako dzień zerowy.
4.9 W sytuacji, w której projekt nie spełnia wymaga podanych w specyfikacji lub wymaga
dodatkowych prac przygotowawczych usługodawca poinformuje o tym drogą e-mail. Z dniem
wysłania wiadomości e-mail przez usługodawcę czas realizacji zostaje wstrzymany, jego dalszy
bieg nastąpi od momentu przesłania do usługodawcy poprawnych plików lub akceptacji kosztów
przez klienta skierowanych drogą pisemną.
4.10 Czas realizacji zamówienia określony jest dla poszczególnych typów produktów w tabeli, lecz
nie uwzględnia czasu dostawy przez przewoźnika od usługodawcy do klienta. Czas dostarczenia
towaru wynosi 1 dzień roboczy, jest niezależny od usługodawcy i w wyjątkowych okolicznościach
może ulec wydłużeniu.
4.11 Czas realizacji zamówienia dla produktów, które nie znajdują się w ofercie określony jest indywidualnie.
4.12 W dniu wysyłki usługodawca przesyła pisemną informację drogą e-mail do klienta o nadaniu przesyłki.
4.13 Termin realizacji zamówienia, w przypadku jednoczesnego zakupu produktów o różnych terminach realizacji
zawsze jest dopasowany do produktu o najdłuższym terminie realizacji.
4.14 W przypadku dodruku prac, które były realizowane wcześniej przez usługodawcę ze względów technologicznych
nie gwarantujemy 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów. Jedynie zaakceptowany proof
cyfrowy jest wiarygodnym gwarantem realizacji zamówienia zgodnego z wzorcem kolorystycznym.
4.15 Proof cyfrowy
a) Na specjalne życzenie klienta usługodawca może zrealizować usługę druku proof przed właściwym drukiem cyfrowym.
Stawka za proof cyfrowy negocjowana jest indywidualnie. Koszt przesyłki proofa od usługodawcy do klienta
oraz od klient do usługodawcy ponosi klient.
b) zamówienie cyfrowego proofa powoduje zatrzymanie biegu terminu realizacji do momentu pisemnego
zaakceptowania przez klienta.

§ 5 Reklamacje

5.1 Reklamację może złożyć klient zalogowany w systemie Drukarnia Wydawnictwa Scriba, który
posiada konto oraz zrealizowane zamówienie. Reklamacja możliwa jest do złożenia za
pośrednictwem systemu Drukarnia Wydawnictwa Scriba poprzez zalogowanie na swoje
konto. Wszelkie uwagi dotyczące spraw reklamacyjnych można przesłać na adres
druk@scriba.com.pl
5.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
5.2.1 W celu szybkiej weryfikacji reklamowanego zamówienia zgłaszający powinien posługiwać
się loginem otrzymanym w trakcie rejestracji w systemie Drukarnia Wydawnictwa Scriba oraz
numerem zlecenia, które chce reklamować.
5.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis niezgodności.
5.2.3 Każda reklamacją, która została zgłoszona przez klienta i spełnia powyższe warunki zostanie
rozpatrzona indywidualnie.
5.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacja może zostać zgłoszona w terminie 14 dni od momentu otrzymania dostawy. W
przypadku przekroczenia tego czasu reklamacja nie będzie rozpatrywana.
5.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godziny 15:00.
5.2.6 Reklamacje będą rozpatrywane w czasie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
5.2.7 Reklamacje zgłoszone w czasie dni wolnych od pracy będą rozpatrywane w czasie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
5.3 Warunki reklamowania przesyłek.
5.3.1 Częściowa utrata towaru lub widoczne uszkodzenia.
– Wszelkie uwagi odnośnie stanu towaru należy sporządzić na dokumencie przewozowym w
chwili otrzymania towaru, a także w obecności przewoźnika wypełnić protokół szkody.
Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć pisemnie w czasie 5 dni od momentu przyjęcia
przesyłki. W sytuacji, w której doszło do uszkodzenia przesyłki, jej odbiorca jest
zobligowany do pozostawienia jej do dyspozycji usługodawcy do czasu zakończenia
postępowania reklamacyjnego.
– Wszelkie reklamacje wniesione po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki bez
wniesienia zastrzeżeń odnośnie jej stanu, powodują wygaśnięcie roszczeń.
– Uzasadnione reklamacje jakościowe rozpatrywane będą tylko w przypadku jeśli do
dyspozycji usługodawcy pozostaje cała dostarczona partia
– Reklamacje ilościowe, w których odchylenie wynosi +/- 5% wielkości partii zamówionego
towaru nie będą uwzględniane.
5.3.2 Opóźnienia w doręczaniu przesyłek.
– Odbiorca jest zobligowany do zaznaczenia faktu opóźnienia w doręczeniu przesyłki na liście
przewozowym, w obecności przedstawiciela firmy doręczającej przesyłkę, a także podanie
daty oraz godziny doręczenia przesyłki, która zostanie podana przez przedstawiciela firmy
przewozowej. W sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez odbiorcę, która jest
udokumentowana jest ona zwracana do usługodawcy na koszt odbiorcy.
– Przesyłka, która nie nadeszła do miejsca odbioru usługodawcy wskazanego w liście
przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi jest
uważana za utraconą.
– Reklamacje płynące z tytułu nieprawidłowego wykonania lub niewykonania umowy o
świadczeniu Usług i Usług dodatkowych może być składana do firm przewozowych jedynie
przez Usługodawcę. Reklamacje w formie pisemnej należy składać w ciągu 7 dni.
5.4 Akceptacja plików odrzuconych
Zaakceptowanie przez klienta pliku graficznego wykorzystywanego do wykonania usługi przez
usługodawcę, który został przez niego negatywnie zweryfikowany z powodu błędów lub
niezgodności z wymaganą specyfikacją, w systemie Drukarnia Wydawnictwa Scriba, drogą e-mail
lub poprzez przesłanie na serwer FTP usługodawcy, powoduje zaakceptowanie pliku graficznego
wraz z błędami i przekazanie projektu do druku. Tego typu zlecenia nie podlegają reklamacji, nie
możliwe jest również ich anulowanie.

§ 6 Materiały do druku

6.1 Usługodawca nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez klienta. W
przypadku stwierdzenia treści niezgodnych z prawem, usługodawca zastrzega sobie prawo do
odmówienia realizacji zamówienia.
6.2 Materiały wysłane do druku powinny być przygotowane w formie spełniającej warunki
specyfikacji technicznej określonej przez usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za materiały, które zostały przygotowane w zły sposób lub są niezgodne ze specyfikacją, a także za
wszelkie błędy w druku, które wynikły z tego tytułu.
6.3 Wszelkie korekty prac przeprowadzane przez usługodawcę są przesyłane do klienta, celem ich
akceptacji. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaakceptowania przez klienta
projektu w systemie Drukarnia Wydawnictwa Scriba lub drogą e-mail.
6.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne, które zostały wgrane do systemu
oraz ich treść.
6.5 Usługodawca nie archiwizuje plików graficznych. Pliki przesłane do zleceń na serwer FTP lub
drogą e-mail są usuwane w czasie 30 dni od momentu realizacji zamówienia.
6.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści dostarczonych
do druku prac oraz za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

§ 7 Płatności

7.1 W momencie wysłania przez klienta zamówienia i potwierdzenia jego realizacji przez
usługodawcę powstaje zobowiązanie finansowe z tytuły jego realizacji.
7.2 Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT lub rachunkiem.
7.3 Akceptowane są następujące formy płatności:
- przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac, których treść została błędnie przygotowana
b) Wydruk prac, które zostały w błędny sposób przygotowane pod względem technicznym i w
których nie zostały naniesione korekty przez usługodawcę
c) Wydruk prac, które zostały zaakceptowane przez klienta, w których zostały zawarte błędy
techniczne lub treściowe
d) Opóźnienia w terminie realizacji zamówienia powstałe wskutek niedostarczenia przez klienta w
terminie poprawnych danych
e) Za czas realizacji przekazu środków finansowych pomiędzy bankiem klienta a bankiem
usługodawcy
8.2 Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych
osobowych, które zostały podane w formularzu zamówienia do celów jego realizacji i prowadzenia
korespondencji handlowej. Dane klienta, które zostały wprowadzone do bazy Drukarnia
Wydawnictwa Scriba za pośrednictwem drukarnia.scriba.com.pl nie będą nigdy udostępniane
osobom trzecim. Jednocześnie klient zaświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Drukarnia
Wydawnictwa Scriba i w pełni akceptuje jej zapisy.
8.3 We wszelkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.
8.4 Oferta nie jest oferta w rozumienie Kodeksu Cywilnego. Usługodawca zastrzega sobie
możliwość do zmiany cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub
godzi w interesy usługodawcy.